Page 9 - Sokkenbuurt Zeemanskoor-HR - met links
P. 9

emoires van de
        1ste voorzitter

        Het was nog in de vorige eeuw
        dat een groepje mannen met
     enige regelmaat, even voor de kerst een
     nachtje het bos in trok. Een beetje
     angstig want zoveel duisternis waren de
     meesten niet gewend. Nadat ze zich wat
     moed hadden ingedronken werd door
     enkelen een Achterhoeks strijdlied
     ingezet, getiteld "Vrouw Haverkamp". Ze
     vonden dat ook een mooi lied en
     moesten er vooral zelf hard om lachen.
     Sommige mannen stelden voor om een
     koor op te richten om dit genoegen met
     meerderen te kunnen delen. Vooral toen
     bleek dat ze het lied ongeveer tegelijk  Omdat er geld binnenkomt en er ook  buiten de buurt toegelaten. Ook
     konden beginnen en bijna tegelijk  weer uitgaat, diende het geheel een  financieel gaf dat wat meer lucht.
     konden stoppen. Aanvankelijk werden ze  legaal karakter te krijgen met regels en
     weggehoond, maar ook hier gold: de  een bestuur om tegenaan te kunnen  Drie jaren heb ik het voorzittterschap
     aanhouder wint en ze besloten een  schoppen als er iets mis zou gaan.  uitgeoefend met een hamer van een
     mannenkoor op te richten.                      sokkenbuurtlid, als een eerbetoon aan
                      De oprichters vonden zichzelf capabel  zijn vader, die er menige vergadering
     Waarom geen gemengd koor zult u zich  genoeg om dit te doen, maar de  mee op de tafel heeft gemept. Deze
     afvragen. Daarvoor werden heel veel  draagkracht voor verantwoordelijkheden hamer is sindsdien verenigingshamer. De
     redenen opgenoemd, waarvan het   vereisten wat meer namen en zo  hamer die ik zelf had aangeschaft ligt nu
     verstandig is ze hier niet te noemen. Het  kwamen ze bij mij met de vraag om ook  bij mij in de kast. Mijn kleinkinderen
     is weliswaar meer dan 20 jaar   in het bestuur zitting te nemen. Ik was  hebben hem al ontdekt en slaan er nu
     geleden,maar de meeste redenen waren  destijds burgemeester van de  butsen mee in oma's parketvloer.
     toen al vrouwonvriendelijk en vooral nu  Sokkenbuurt en daar paste wel een
     zou dit nog menige #MeToo reactie  nevenfunctie bij. Ik heb dit toegezegd  De hamer heb ik overgedragen aan Wim
     hebben opgeleverd. Een zeemanskoor  met het dringend verzoek dat ik  van den Hul en ik was weer gewoon
     uit de tijd van de zeilvissersvaart zou een  voorzitter zou worden en veel zou  koorlid. Ik heb steeds genoten van
     goed excuus zijn. Buiten Bloody Mary  kunnen delegeren. Drie jaar zou de  optredens maar de repetitieavonden
     waren er toen geen vrouwen aan boord  termijn worden, dus dat was te  duurden mij steeds langer. Het uitzicht
     van schepen en dat viel thuis nog wel uit  overzien.        op de klok boven de deur droeg niet bij
     te leggen.                              aan het enthousiasme. De pauzes waren
                      Op de eerste bestuursvergadering werd  nog leuk, maar daarvoor ben je geen
     De plannen begonnen vorm te krijgen en  ik officieus al gekozen, want de leden  koorlid. Uiteindelijk heb ik vastgesteld
     een naam was snel bedacht: het   moesten het allemaal nog ratificeren. Er dat mijn stemvolume weinig bijdroeg
     Sokkenbuurt Mannenkoor, hetgeen een  werden statuten en een Huishoudelijk  aan het koor en dat het zowel voor het
     duidelijke hint was naar het elitaire  Reglement in elkaar gehamerd en er  koor als voor mijzelf beter was om
     gehalte van het clubje. Er werd  werd een datum voor de eerste   afscheid te nemen.
     optimistisch van uit gegaan dat er  Algemene Ledenvergadering geprikt. Het
     genoeg mannen in de buurt waren die  koor bestond uit nog maar een  Uiteraard zal de gemiddelde leeftijd van
     graag mee wilden doen. Via via was al  vijfentwintigtal leden en deze eerste  de koorleden stijgen waardoor steeds
     snel een dirigent geronseld, maar die  vergadering was binnen de reguliere  meer leden afhaken. Desondanks wens
     deed het niet voor niks. Daarom moest  pauze van de oefenavond in een  ik u allen nog vele nieuwe leden en veel
     er contributie worden geheven.                    plezier met het zingen.
                      kwartier afgewerkt.
                                       Uw 1ste voorzitter,
                      Omdat het volume van het koor wel wat
                      beter kon werden al snel ook leden van  Wim Keizer
                                                         9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14