Page 8 - Sokkenbuurt Zeemanskoor-HR - met links
P. 8

nterview met de oprichters   Wat ging erdoor je heen in 1997 toen
                      het idee om een koor op te richten
      Als je in een jubileumboek 20 jaar  geboren was?
      wilt terugkijken naar het wel en wee
      van het Sokkenbuurt Zeemanskoor  Jan: Hoeveel kerels uit de Sokkenbuurt
     dan ontkom je er niet aan een aantal  zouden deze uitdaging durven aangaan ?
     vragen te stellen aan de oprichters van  Lammert en ik gingen zelfs van deur tot
     het koor, Jan Sloot en Lammert Lok.  deur en kregen 27 man zo ver een
     Vandaar dit interview.       poging te wagen. Onze slogan was:
                      “Als je niet kunt zingen zing dan mee.”

     Waarom wilden jullie een koor
     oprichten?             Lammert: Het was spannend. De vraag
                      was of we zoveel mannen enthousiast
     Jan: Er werd in het verleden vaker door  zouden kunnen krijgen. Door middel van
     mannen uit de Sokkenbuurt gezongen.  persoonlijke bezoeken is het gelukt.
     We kwamen regelmatig in de Kop van
     Overijssel in plaatsen zoals Vollenhove  Hadden jullie gerekend op de
     en Blokzijl. Daar troffen we gezellige  medewerking van de trouwe
     zeemanskoren en werd er wel eens  Sokkenbuurters of was het een gok om  Jan zingt: The Long Journey Home
     geopperd dat wij dat toch ook zouden  door middel van een briefje door de
     moeten kunnen. Uitdagingen waren er  buurt nieuwe leden te werven?
     om invulling aan te geven. Langzaamaan
     ontstond het idee om daar iets mee te  Jan: Er was een redelijke vaste kern van
     gaan doen. Wij gaan het gewoon   Sokkenbuurtmannen die altijd wel te  Lammert: Ik was zo trots als een pauw.
     proberen.             porren waren voor nieuwe      Het was ons toch maar gelukt.
                      ontwikkelingen binnen de buurt. Wel
     Lammert: Het is een beetje spontaan  moest er een goede basis zijn zoals een  Hoe kijken jullie nu terug op 20 jaar
     ontstaan. Tijdens alle bedrijvigheid in  dirigent en een locatie.  Sokkenbuurt Zeemanskoor. Heeft het
     onze buurt werd er altijd voor de vuist                een beetje aan jullie verwachtingen
     weg gezongen. Zo ook tijdens één van  Lammert: Jan en ik hadden daar wel  voldaan?
     onze gezamenlijke kampeerweekends.  vertrouwen in. Naar ons idee woonden
     Dat was in 1997 in Vollenhove. Jan en ik  er genoeg mannen om de start te  Jan: Gelet op wat er in 20 jaar zoal de
     stonden toen aan de haven van Blokzijl  maken. We hadden inmiddels al de  revue heeft gepasseerd zijn er mooie
     te luisteren naar de daar optredende  beschikking over een dirigent, Lex  dingen tot stand gekomen. De vele
     zeemanskoren. Toen is het idee geboren. Sonneveld, die bereid was zijn  optredens in binnen- en buitenland. De 5
     Dit moest ook kunnen in de     medewerking te verlenen.      CD’s, het mooie repertoire, de bezetting
     Sokkenbuurt.                             van het koor, 60 à 70 leden, de
                      Heeft één van jullie slapeloze nachten  muzikanten. Nooit gedacht dat het koor
                      gehad over het al of niet doorgaan van  uiteindelijk zo’n geweldige uitstraling en
                      het koor?             landelijke bekendheid zou krijgen. Ook
                                        dankzij de Ugchelense Korenfestivals.
                      Jan: Ik kan mij dat niet meer
                      herinneren, maar mezelf kennende zou  Lammert: Ik heb de afgelopen 20 jaar
                      dat maar zo kunnen.        met heel veel plezier de
                                        repetitieavonden en optredens bezocht.
                      Lammert: Ik niet, maar ik heb met Jan  Ik heb niet echt hoogtepunten, maar ik
                      nog wel discussie gehad over het feit of  kijk met veel plezier naar het maken van
                      het een piratenkoor of een shantykoor  de CD’s, de koorweekenden in Elspeet,
                      moest worden. Jan zou daar nog wel  Amsterdam en Ameland, en de
                      eens slapeloze nachten van kunnen  korenfestivals in Ugchelen. Het
     Lammert zingt: En altijd komen er  hebben gehad.           allermooiste vond ik toch wel het
     schepen aan Katendrecht voorbij                   weekend naar Amsterdam/ Volendam.
                      Hoe voelden jullie je toen het koor er  Dat was grandioos met de rondvaart, de
                      stond in 1998?           avond in de Eenhoorn en de palingrokerij
                                        van Smit in Volendam

                      Jan: Uiteindelijk ontzettend trots
                      natuurlijk. We hadden het toch maar
                      voor elkaar gekregen.
    8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13