Page 7 - Sokkenbuurt Zeemanskoor-HR - met links
P. 7

et Sokkenbuurt   Wim Keizer, toenmalig

        Zeemanskoor.    buurtburgemeester, werd de
                  eerste kapitein op het schip
        In 1998 is het Sokken- dat toen nog Sokkenbuurt
     buurt Zeemanskoor officieel  Mannenkoor heette. De ron-
     opgericht. Een aantal man- selaars Jan Sloot, Lammert
     nen uit de Sokkenbuurt ging  Lok en Dick Modderkolk
     in de Karhulstraat en de  monsterden aan als tweede
     Voorhoevestraat alle huizen  stuurman, stoker, en naviga-
     af om de heren des huizes te  tor. Daarmee was het be-
     ronselen voor een vaart met  stuur compleet.
     een op te richten koor.  De plaatselijke havenkroeg in
     Tijdens eerdere missies om  dit geval het dorpshuis Ug-
     de buurt te voorzien van een  chelens Belang stelde een
     kerstboom was het idee te  ruim beschikbaar voor het
     water gelaten. In de Sokken- oefenen van de bemanning.
     buurt werd er over het alge- Daarmee kon het avontuur
     meen positief op gerea- beginnen.
     geerd. In Lex Sonneveld werd
     een muzikale stuurman van
     uitzonderlijke klasse gecon-
     tracteerd, en na een paar
     weken ronselen kon er al
     snel een bemanning, be-
     staande uit 25 ongepolijste
     stemmen, worden inge-
 Advertentie  scheept.                      De brief die in de buurt huis aan huis bezorgd werd

 Beekman                 e reis begint.        gebruik maakten, de watjes weer uit de

                     De woensdagavond werd geko-
                     zen als oefenavond. Besloten  oren konden verwijderden, en opmerk-
                    werd het oefenen éénmaal per 14  ten dat er in dat half jaar toch zangtech-
                  dagen te doen. Als eerste nummer werd  nisch een aardig resultaat was bereikt.
                  “Aan de oever van de Rotte” op het re- Het repertoire werd alras aangevuld met
                  pertoire geplaatst. Het mooie lied zou  bekende liedjes als Het Kleine Café aan
      Omslag eerste     driestemmig worden ingestudeerd.  de haven, Daarbij de waterkant, Halijntje
      liedjesbundel     Het duurde ongeveer een half jaar voor- boellijntje, Zuiderzeebalade, Bloody Ma-
                                   ry en het eerste buitenlandse nummer
                  dat de leden van de Ugchelense schiet- Row Row Row your boat.
                  vereniging, die ook van het dorpshuis

        nderweg naar 20 jaar

        Het Sokkenbuurt Zeemanskoor

       Ondertussen Is de bemanning gegroeit naar 60
     zangers en een scheepsorkest van 5 man. Het logboek
     bevat momenteel 80 shanty- en zeemansliedjes in ver-
     schillende talen en 15 kerstsongs.


                                   De eerste liedjesbundel met daarin
                                     “Aan de oever van de Rotte”       7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12