Page 5 - Sokkenbuurt Zeemanskoor-HR - met links
P. 5

eide handen aan het stuur

 Een bekende kreet van de     weg. In die 20 jaar is al een kast vol met
 prijzen, onderscheidingen en eervolle
 rij-instructeur bij de eerste
 autorijles.  vermeldingen binnengehaald door haar
 bijzondere eigenschappen. Maar let wel
 Vanaf het moment dat je zelf mag sturen  die zijn na 20 jaar wel voor een deel wat
 verandert er het een en ander. Iemand  achterhaald.
 die enigszins dwingend roept wat je
 moet doen en je gaat heel anders naar je  De laatste digitale technieken zitten er
 omgeving kijken. Je ziet plotseling    nog niet in, hij morst een beetje olie en
 fietsers in de verkeerde rijrichting rijden,  hij schakelt wat zwaar omdat af en toe
 voetgangers die niet op of om kijken bij  de koppelingsplaten blijven hangen. Het
 het oversteken en wegen die opeens af- model en de kleur beginnen al wat vin-
 gesloten zijn voor autoverkeer. Het  tage te worden. Maar het geluid is fan-
 vraagt heel wat van de jonge bestuur- tastisch. Je ziet mensen omkijken als de  aar komt de naam
 ders om die eerste ritten door te komen.  auto langsrijdt, vanwege dat mooie,
 diep ronkend geluid van de motor en het  Sokkenbuurt vandaan
 Maar gelukkig zijn er ook ritten over rus- zoevend geluid van de banden.
 tige wegen, waar je kunt wennen aan je  Over het ontstaan van de naam
 auto en al die knoppen en pedalen.   “Sokkenbuurt” doen meerdere
 Leren besturen heeft een bijzondere  Maar de vergelijking gaat mank als je  verhalen de ronde.
 eigenschap: je doet het nooit alleen, je  naar de energiestroom kijkt: een auto
 medepassagiers doen even enthousiast  kost energie en het koor levert energie.  Één verhaal beschrijft dat er in het
 mee en samen lukt het prima!  verleden, in de enigszins arme buurt,
 Na 20 jaar samen terugkijken en ervan  een weduwvrouw woonde met meer
 Met een beetje fantasie kun je het  genieten op het terras van Ugchelens  kinderen dan centen. Door haar armoe-
 Sokkenbuurt Zeemanskoor ook zien als  Belang in de pauze van een repetitie- de kon zij geen klompen of schoeisel ko-
 een voertuig. Maar het is zeker geen  avond, mijmerend met een helder frisse  pen voor haar kroost zodat de kinderen
 standaard uitvoering. Het is een special  consumptie in de hand. Dat genieten is  de hele dag op hun sokken liepen.
 purpose, uniek en custom-made.  Het  de rode draad in ons jubileumjaar.
 had de eerste tenaamstelling in decem- Onze voorzitter geniet  Het tweede verhaal vertelt dat de totale  Beeldje van de “De Sok” .
 ber 1998 en is dus nu al 20 jaar op de  Jan van Beckhoven  bevolking van deze buurt in Ugchelen zo  Waarom die schuur deze naam droeg is  Zij stelde de sok beschikbaar en gaf
     arm was dat ze zich slechts één paar sok-
     ken per persoon kon veroorloven. Na  niet bekend. Misschien is er op een  daarmee toestemming voor het maken
     een dag hard werken of lekker spelen  wilde warme zomeravond wel een sok  van dit kunstwerk. Het beeldje werd
                      gevonden in het hooi...
                                        door de oud bewoners van de
     werden deze sokken gewassen en                    Sokkenbuurt aan de buurt geschonken,
     zichtbaar te drogen gehangen. Elke                  tijdens het buurtfeest ter gelegenheid
     avond hingen er aan de waslijnen in                 van het 35 jarig bestaan. Zo zie je maar
     deze kinderrijke buurt heel wat sokken  et beeldje van de Sok    weer, niet altijd is uit het oog ook uit
     te drogen.                De kunstenaar Lex Quartel werd het hart.
     Toen een echtpaar van de gegoede     gevraagd een bronzen sok te
     burgerij uit Apeldoorn ’s avonds in   maken. Maar hij moest een
     Ugchelen aan de wandel was riep de  voorbeeld hebben. Hierop werd de
     vrouw tegen haar man.: “Moi je kieken  moeder van Ben van Laar benaderd. Zij
     Jan dat liek hier wel een Sokkebuurte”.  was, één van de eerste
                      Sokkenbuurtbewoners.
     Verhaal drie is het minst romantische
     verhaal. Dit vertelt dat er lang geleden
     aan de Richtersweg een schuur stond
     die de naam “De Sokke” droeg.


                 De Sokkenbuurt (Karhulstraat, Voorhoevestraat) Ugchelen             5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10