Page 15 - Sokkenbuurt Zeemanskoor-HR - met links
P. 15

orenfestival in Ugchelen.         meedeed met alle andere      mijn stembanden en klotsende oksels,
                      buurtactiviteiten. Omdat het er naar  de eerste liedjes van het optreden als
 In 2006 werd er voor het eerst in     uitzag dat deze heren zouden blijven  koorzanger meezong. In mijn fantasie
 Ugchelen een korenfestival        komen tot ik ja zei en de fles jenever die zag ik twintig keer de grote afgang ,
 georganiseerd. Dit festival werd     bij al hun bezoekjes op tafel kwam al  compleet met tomaten, die richting
 onderdeel van het Ugchelens Zomer-    aardig leeg begon te raken, heb ik  podium geworpen werden.
 feest. Het feest stond bekend onder de  uiteindelijk toch maar ja gezegd. Ik
 naam “Kei van een feest “en duurde in   twijfelde omdat de hoofdmeester van de  Toen ik uiteindelijk aan de beurt was
 die jaren 3 dagen. Het laatste      Molenstraatschool me ooit tijdens het  wou ik liever gaan douchen om het
 korenfestival was in 2015. Na tien jaar  schoolzingen vriendelijk verzocht zo  zweet van mijn lichaam te spoelen en
 viel het doek over dit prachtige festival.  zacht mogelijk, of niet mee te doen.  was een toiletbezoek ook wel op zijn
 De zomerfeesten in Ugchelen waren                      plaats geweest. Ik zong het nummer en
 over het algemeen in het laatste      Tijdens de eerste repetitie van dit  het viel het gelukkig allemaal mee.
 weekend van augustus. Van vrijdag tot   nieuwe nummer op het repertoire van  Geen tomaten. Het klonk uiteindelijk
 en met zondag waarbij de uitsmijter op  Tiemen Meijer  het Sokkenbuurtmannenkoor was de  toch zo aardig dat het publiek uitbundig
 zaterdagavond een bekende artiest was.  dirigent op zoek naar een vrijwilliger om applaudiseerde en zo’n applaus smaakt
 Wolter Kroes, Glennis Grace, Nick en  e eerste solist.  “Het kleine café aan de haven”solo te  natuurlijk naar meer. In de jaren daarna
 Simon en de 3J’s zijn bekende namen die  Na het instuderen van “Aan de  zingen. Toen er na de eerste oproep zich is het koor flink uitgebreid en toen ik
 in Ugchelen optraden. Op de zaterdag  “Oever van de Rotte”,”Daar bij de  niemand meldde keek hij mij aan en zei: door een operatie een tijdje uit de
 overdag werd het korenfestival      “Tiemen jouw stem klinkt zo ongeveer  running was waren er gelukkig
 gehouden.   waterkant” en “Row row row your  net zo nasaal als die van Pierre Kartner  koorleden die wel solo durfden te
     boat“ vond onze dirigent het tijd worden  wil jij dat niet doen”.  zingen.
 Op drie podia traden er dan 6 of 7 koren  om “Het kleine café aan de haven” op
 op. Het was alsof zelfs de weergoden  het repertoire te zetten. Tijd voor een  Ik weet nog dat mijn brein als eerste  Het kleine cafe aan de haven is na mij
 genoten van deze dag in Ugchelen want  Korenfestival Ugchelen met het Sokkenbuurt Zeemanskoor  gezellig liedje dat ook gebruikt kon  nee wilde roepen want ik had helemaal  gezongen door Peter Kops en Theo
 de tien keer dat het festival gehouden is  worden op het Tiroler tentfeest dat in de  niks met dit Wein Weib und gesang  Ehrich. Allebei mannen met een
 was het weer uitstekend. Ondanks dat er  ons koor op een festival optrad kwam   Sokkenbuurt gegeven zou worden. Daar  nummer van Vader Abraham. Ik deed  prachtige stem en meer gevoel voor dit
 hier en daar soms wel een bewolkte  het vaker voor dat door koorleden van   zou het koor voor het eerst een  mijn mond open en zei: “ Ja dat is goed”.  lied. Maar uiteindelijk is het cirkeltje
 dreiging van regen was bleef het in 99  een ander koor gevraagd werd of ze niet Thijs Hofstee (Stuyvesant Sailors 02-09-13  uitvoering gaan geven. Ik had toen  Waarschijnlijk zijn een komplete black  zoals vaker gebeurt toch rond gekomen.
 21:50:25
 procent van de gevallen gewoon droog.  eens uitgenodigd konden worden om in  twintig jaar geleden helemaal niets met  out en een solo bij het koor moet  Momenteel zing ik weer solo “het kleine
 Vaker hadden de koren last van de  ons mooie Ugchelen te komen zingen. In  Wat hebben we met ons koor genoten  zingen. Ik ben toen alleen bij het koor  kunnen, er de oorzaak van dat ik “Ja”  café”, één of twee keer per jaar. Nog
 warmte vooral op podia waar de  het gastenboek op onze website staan  van het prachtige festival bij jullie in  gegaan omdat de oprichters wel drie  zei. Ik kan me nog goed herinneren dat  altijd met klotsende oksels maar volgens
 dan ook meerdere zeer positieve
 voorkant in de richting van de zon stond.  reacties op ons Ugchelse Korenfestival.  Ugchelen. Een compliment is hier zeer  keer bij mij thuis kwamen leuren of ik  ik bij de eerste uitvoering van ons koor  de rest van het koor merkt daar nog
 In al die jaren is er een groot aantal  op zijn plaats, want alles was top: de  ook lid wilde worden. Ze moesten het  op het al eerder genoemde Tiroler  steeds niemand wat van.
 koren met hun leden op het  Enkele daarvan zijn hieronder  gastvrijheid en verzorging, de prima  mij wel drie keer vragen, omdat ik altijd  feest, met van de zenuwen een slot op  Tiemen Meijer
 korenfestival verschenen die zonder  weergegeven:  organisatie en natuurlijk ook het weer.
 uitzondering allemaal lyrisch waren over   Wij, Stuyvesant Sailors, willen jullie voor
 de uitstekende organisatie.  Ab Stolk12-09-15 09:28:30  dit alles heel hartelijk danken.
 Als het mag willen we heel graag volgend
 De koren werden bij aankomst al  Als boekingsmanager van het Shantykoor jaar in de gelegenheid gesteld worden  e fluiten Henk  probleem, maar naar Ugchelen sturen
 opgevangen door de organisatie en elk  om de publieksprijs, die we mee naar  buiten de landsgrens was niet mogelijk.
 koor werd een gastvrouw toegewezen,  Vlaardingen heb ik de afgelopen 13 jaar  huis mochten nemen, te verdedigen.  Henk van der Molen, onze  Viel ons land toen ook al onder een
 die het koor de zaterdag zou begeleiden.  honderden optredens verzorgd.  Veel succes verder toegewenst met jullie  saxofonist, startte zijn  exportboycot van Amerika?
 Natuurlijk zijn er altijd optredens die je
 Eten en drinken waren prima geregeld.  goed blijft herinneren en een daarvan is  mooie koor.  fluitcarrière bij het koor met een
 Tussen de middag of na de wat langere  setje eenvoudige fluitjes van een cent.  Hoe nu verder??
 busreis was er een evenwichtig  zeker jullie festival. Wat een geweldige  Naar mate hij die meer en meer onder  Een vliegende relatie gepolst of hij nog
 samengesteld lunchpakket. Ook het  organisatie hebben jullie en wat worden   de knie kreeg ontstond de wens de  wat ruimte had in zijn KLM Boeing 747
 allerbelangrijkst voor een koor, namelijk  de koren verwend.Je wordt verwelkomd  Wil Hartog 03-09-08 16:52:57  fluitjes van een cent te vervangen door  om dat setje op een vlucht vanuit
 met een kopje koffie, daarna voor een
 publiek was volop aanwezig. In het  ieder huisgemaakte soep die smaakt  Hallo heren van het sokkenbuurtkoor.  een set van betere kwaliteit en  Houston mee te nemen. Dat was de
 wereldje van shantykoren maakte het  Het was zaterdag weer genieten van het  meerdere euro’s. In overleg met de  oplossing. Dus de set besteld en vanuit
 festival al snel naam en faam. Wanneer  zoals vroeger thuis ! Een prima  zingen van jullie en de andere koren.  dirigent kwam de keuze uit op een  Brasstown naar het Crewhotel in
 lunchpakket. Ons koor werd begeleid  fluitset van SUSATO met een klankkleur Houston laten sturen zodat de vliegende
 door twee geweldige gastvrouwen t.w.  Een groot compliment voor de  waarin Henk zich wel kon vinden.  relatie het op de dag van aankomst in
 Marian en Elly waarvoor nog onze  organisatie van dit evenement. Mijn
 hartelijke dank. Het festival is lekker  vrouw { Bep}en ik {Wil Hartog}hebben er  Niet of lastig te koop in Nederland, wel  Houston kreeg. Dat lukte precies op tijd
                      en met de retourvlucht, twee dagen
 compact zodat je geen grote afstanden  van genoten  te bestellen via een leverancier in  later, was de nieuwe fluitset bij Henk
 behoeft te lopen. Wij wensen het  Deze compliment n zijn natuurlijk voor  Ierland en importeren naar Ugchelen.  thuis.
 Sokkenbuurt Zeemanskoor voor de  het SZOC dat dit festival die tien jaren  Omslachtig maar ook kostbaar.  Ze klinken heel mooi maar zijn ook
 toekomst nog heel veel succes en  met veel inzet en kunde heeft  Via internet uitgevonden dat de
 hopelijk organiseren jullie nog jaren lang georganisseerd. Namens het koor nog  fabrikant in Brasstown, North Carolina  lastiger te bespelen, vertelde Henk na  Henk fluit “De Zee”
                      uren intensief oefenen.
 dit mooie festival. Namens alle leden van hartelijk dank heren.  USA zit. Dus mailen en uitleggen dat ons
 het Shantykoor Vlaardingen de hartelijke  koor hun fluiten wilde hebben. Die  Moraal van dit verhaal:
 groeten, Ab Stolk.   waren daar rechtstreeks af fabriek te  “Kennis en kunde zijn belangrijk, maar
 Het publiek geniet volop  koop en de prijs viel ook nog mee.  kennissen zijn nog belangrijker”.
     Alleen, binnen USA verzenden was geen RI
                                                        15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20