Page 13 - Sokkenbuurt Zeemanskoor-HR - met links
P. 13

E TOEKOMST.
 e
 Om de Kei nummer: 171. Uit De Bron van woensdag 4 juli 2001, 38 jaargang nummer 13.
       Ga er maar aan staan…..
 ROLIJK.  kaas hebben gegeten. Ikzelf weet nog,  Ik kan mij tenminste niet voorstellen, dat  Ik bezit geen glazen bol en een
 dat ik hoopte, dat ik niet meteen aan de iemand, die de ene dag bij prachtig weer  stuk schrijven over de toekomst
 Als het weer wat opknapt tegen de  beurt was. Dan kon ik eerst even  zeemansliederen staat te galmen, de  van ons koor is een hachelijke
 tijd, dat we met vakantie gaan,  bekijken, hoe anderen het deden en wat andere dag met een kwaaie kop in de  onderneming. Vooral als je bedenkt dat
 kijken de mensen elkaar vrolijker  de beste manier was.  winkel staat. Hij wordt dan  de gemiddelde leeftijd van de leden
 aan. De zorgelijke trek verdwijnt een  geconfronteerd met allerlei mensen, die  rond 70 jaar ligt. Een licht wanhopig
 beetje van het gelaat. Ach, de toetsen en  Sommigen hadden er een bepaalde  hem herinneren aan de leuke  gevoel, bij het aanschouwen van dit
 examens zijn achter de rug en de  handigheid in en dat probeerde ik dan na  zangprestatie van de vorige dag. Ik  nog grotendeels witte vel papier, kan ik
 vakantieplannen zijn gesmeed; het is tijd  te apen. Ik heb nu ook begrepen, dat het  veronderstel, dat ons dorp hiermee een  dan ook niet ontkennen.
 om aan leuke dingen te denken.  duo-zaklopen in twee aan elkaar  zangtherapie ondergaat, dat ervoor  Aan de andere kant realiseer ik mij, dat
 De kinderen van de Eloyschool hebben  genaaide jute zakken een schouwspel is  zorgt, dat wij hier in Ugchelen er monter  ik zelf regelmatig mensen om mij heen
 het scholensurvival gewonnen.  geweest, dat op de lachspieren heeft  bijlopen.  oproep om niet met de rug naar de
 gewerkt. Niet alleen de kinderen, die
 Vroeger heette deze volgens mij gewoon  eraan meedoen, maar ook de  eigen toekomst te gaan staan, maar na
 sportdag. Dan deden we allerlei  omstanders hebben veel plezier.  te denken hoe je die toekomst vorm
 spelletjes, zoals slagbal of kastie. Eerst  Mensen, die veel plezier in hun werk  zou kunnen geven. En het koor maakt
 hadden de meesters veel tijd nodig om  hebben, stralen zelf ook vrolijkheid  deel uit van mijn eigen toekomst!
 de regels uit te leggen, daarna duurde  uit. Als ik een voorbeeld mag noemen:  Dus…. aan de slag.
 het nog heel lang, voordat de grootste  het Ugchelens Sokkenbuurtkoor heeft  In de Volkskrant van vrijdag 24
 en oudste jongen de eerste slag deed. Ik  een dirigent, die door zijn  augustus las ik een interview met
 herinner mij nog goed, dat je dan erg  enthousiasme een koor van zo maar  Martijn Krabbé naar aanleiding van het
 goed moest oppassen, dat je bij een slag  een aantal buren, dat samen iets leuks  nieuwe programma ‘The Voice Senior’.
 het slaghout niet naar je hoofd kreeg.  wilde zingen, naar een volwaardig  Een talentenjacht voor 60-plussers.  De Glazen bol van Ad
 Want in zijn verbaasde enthousiasme  zangkoor geleid. Het enthousiasme,  Ik werd er wel blij van. Het door hem
 over het feit, dat hij toch de bal geraakt  dat die mannen van dat koor dan  gevreesde “Huize Avondrood”-gehalte
 had, slingerde hij soms het slaghout naar  weer uitstralen, werkt weer  blijft afwezig en ’s avonds tijdens de  andere koren en dat zal ook in de  voor Orpheus is mooie uitdaging, maar
 achteren, waar wij stonden.  vrolijkheid op bij degene, die ernaar  uitzending kan ik zelf constateren dat  toekomst zo blijven, mits we een goede  we zijn meer dan onze gemiddelde

 Soms moest de meester zelf het vege lijf  luistert.  het programma heel wat te bieden  balans kunnen bewaren tussen alle  leeftijd.
 redden door naarstig te bukken en deze  Onwillekeurig begin je mee te zingen  heeft.  verschillende kwaliteiten van de leden,
 floot dan van schrik hard op zijn fluitje,  en of je wilt of niet, mocht er enige  Krabbé merkt op dat er fantastische  die ons tot dit punt hebben gebracht.  Gisteren (26/8/2018) zag ik Janine
 waarbij hij ons wees op het gevaar,  chagrijnigheid in je zitten: dit  vocalisten tussen zitten. “Er doen jonkies En die leeftijd? Tsja, wij doen niet mee  Abbring in gesprek met minister Eric
 waaraan hij was ontsnapt. Het was altijd  verdwijnt dan heel snel. Ik kan mij niet  mee van 60, pubers van 70 en er is zelfs  aan The Voice, maar ook wij zullen  Wiebes in het programma VPRO
 wel een vrolijke boel op het sportveld bij  aan de indruk onttrekken, dat het  een deelnemer van 93 jaar”. Hij hoopt  nieuwe uitdagingen aangaan.  Zomergasten. Wiebes sprak mij aan met
 de school, vooral als het mooi weer was.  Sokkenbuurtkoor ervoor “zorgt, dat de  nog veel seizoenen “Senior” te mogen   zijn stelling: kijk vooral of een idee in de
 Wat nu gedaan wordt en wat we toen  mensen in ons dorp er vrolijker door  maken.  Ondanks het gemis van een glazen bol  kern goed is en ga daarna heel hard
 ook deden, was zaklopen. Daar zijn altijd  worden.  Onze Jongste fan superblij met de laatste CD  Kijk, zo wil ik wel naar de toekomst van  zie ik nog mooie vergezichten. Ouder  werken om dat idee verder te brengen.
 kinderen bij, die daarvan totaal geen   worden is vanaf onze geboorte al aan de Sommige zaken zijn daarna succesvol en
 ‘Aan boord zijn we gelijk  het koor kijken. Uitgaan van de kracht
     van mensen. Gestart vanuit een rozig  gang en wij kunnen bogen op een  sommige gaan niet zoals je zou willen.
     buurtfeest door een pioniersgroep  enorme ervaring hoe we eraan kunnen  Maar steeds kom je verder.
     buurtbewoners, gevolgd door nieuwe  werken onze toekomst op een mooie
     deelnemers, hebben wij met elkaar 20  manier verder gestalte te geven.  Het idee waarop ons koor is gebaseerd
     jaar koorgeschiedenis geschreven met  Al jaren gaan stemmen op om ons koor  heeft ons steeds verder gebracht en is in
     plezier, doorzettingsvermogen en  te verjongen. Toch loopt de gemiddelde  de kern (saamhorigheid, plezier,
     saamhorigheid. En soms moesten   leeftijd langzaam op en weten wij nog  verbinding door middel van muziek en
     horden worden genomen. In ons koor  steeds nieuwe leden aan ons te binden.  zang) een bewezen goed idee!
     wordt lief en leed gedeeld en zijn we  Ik denk niet dat onze leeftijd een  Daarom hebben we nu een feestje. En
     met elkaar verbonden. Hard werkend  probleem is. Dat is het pas als wij dat er  de toekomst?
     om het goede idee van het oprichten  van maken en waarom zouden we dat  De toekomst; dat zijn wij! Alle leden aan
 Primera  van een koor verder te brengen.  doen?               de slag dus en nadenken over hoe je zelf


     Het koor is volwassen geworden en de  Natuurlijk moeten we ons blijven  vanuit jouw kwaliteit ons koor vooruit
                                        kunt helpen.
     leden zijn ouder en wijzer, ondanks dat  verbinden met de samenleving om ons
     aan dat laatste weleens wordt   heen en een plan om samen met   Ik heb alle vertrouwen in de toekomst.
     getwijfeld. We zijn onderscheidend van  scholieren een programma te maken  Ad van Schaik.

                                                        13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18