Page 11 - Sokkenbuurt Zeemanskoor-HR - met links
P. 11

e eerste jaren.  toen de aanslag bij De Naald
 plaatsvond. Dat optreden hebben we
 De eerste jaren, toen het  daarna afgebroken.
 Sokkenbuurt Zeemanskoor nog
 Sokkenbuurtmannenkoor heette,  Heel vaak traden we op in verzorgings-
 traden we op in gestreepte shirtjes,  en bejaardenhuizen in en om
 een pet of zakdoek op het hoofd en hier  Apeldoorn. Het koor bracht daar veel
 een daar een gouden oorbel. Als er in  gezelligheid. Randerode en Ruma Saja
 en om Apeldoorn iets te doen was dan  waren voor het koor natuurlijk mooie
 waren we vaak van de partij. Op Het  thuiswedstrijden. Goed bereikbaar op
 Leesten werd in die tijd voor het eerst,  de fiets en vaak zelfs wandelend. Ons
 onder de titel “Zingen voor een kind”,  koor zet graag zijn beste beentje voor.
 een kerstsamenzang georganiseerd.  Zelf organiseerden we vanaf 2000
 Het Sokkenbuurtmannenkoor werd die  regelmatig een feestje. In februari van
 eerste keer ook uitgenodigd . Vanwege  2001 traden we met zo’n feestje op in
 de kou hadden we ,om ons te warmen,  een uitverkocht Ugchelens Belang.
 een bittertje meegenomen. Dat  Samen met nog vier andere koren uit
 dronken we, vanwege het grote aantal  de regio. Aan het einde van een van die
 minderjarige toeschouwers, buiten  concerten ontstond er een heuse
 beeld op. Nu gebruiken we nog steeds  “koorbattle” boven het biljart van
 een bittertje (het Ugchelens keitje). Het  Ugchelens Belang.
 Keitje gebruiken we om de botten  Aan de ene kant stond het Powerpop
 warm te houden en de stembanden te  koor en aan de andere kant het
 smeren.  Sokkenbuurtmannenkoor om de

 Ook op elk korenfestival in de  beurten een liedje te zingen. Daar waar
 gemeente Apeldoorn zongen we een  het liedje bij beide koren bekend was
 liedje mee. We hebben een tiental  ontstond al snel een gemengd koor dat
 keren in de Oranjerie gezongen. De  de lampen aan het plafond deed
 laatste keer op Koninginnedag in 2009  meedansen van plezier.


 De eerste PR uiting van het Sokkenbuurt Mannenkoor een ansichtkaart met achterop
 de naam, het adres en het telefoonnummer van de secretaris.
                                                        11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16