Page 10 - Sokkenbuurt Zeemanskoor-HR - met links
P. 10

e eerste jaren.       toen de aanslag bij De Naald
                                        plaatsvond. Dat optreden hebben we
                          De eerste jaren, toen het  daarna afgebroken.
                          Sokkenbuurt Zeemanskoor nog
                         Sokkenbuurtmannenkoor heette,  Heel vaak traden we op in verzorgings-
                       traden we op in gestreepte shirtjes,  en bejaardenhuizen in en om
                       een pet of zakdoek op het hoofd en hier  Apeldoorn. Het koor bracht daar veel
                       een daar een gouden oorbel. Als er in  gezelligheid. Randerode en Ruma Saja
                       en om Apeldoorn iets te doen was dan  waren voor het koor natuurlijk mooie
                       waren we vaak van de partij. Op Het  thuiswedstrijden. Goed bereikbaar op
                       Leesten werd in die tijd voor het eerst,  de fiets en vaak zelfs wandelend. Ons
                       onder de titel “Zingen voor een kind”,  koor zet graag zijn beste beentje voor.
                       een kerstsamenzang georganiseerd.  Zelf organiseerden we vanaf 2000
                       Het Sokkenbuurtmannenkoor werd die  regelmatig een feestje. In februari van
                       eerste keer ook uitgenodigd . Vanwege  2001 traden we met zo’n feestje op in
                       de kou hadden we ,om ons te warmen,  een uitverkocht Ugchelens Belang.
                       een bittertje meegenomen. Dat  Samen met nog vier andere koren uit
                       dronken we, vanwege het grote aantal  de regio. Aan het einde van een van die
                       minderjarige toeschouwers, buiten  concerten ontstond er een heuse
                       beeld op. Nu gebruiken we nog steeds  “koorbattle” boven het biljart van
                       een bittertje (het Ugchelens keitje). Het  Ugchelens Belang.
                       Keitje gebruiken we om de botten  Aan de ene kant stond het Powerpop
                       warm te houden en de stembanden te  koor en aan de andere kant het
                       smeren.              Sokkenbuurtmannenkoor om de

                       Ook op elk korenfestival in de  beurten een liedje te zingen. Daar waar
                       gemeente Apeldoorn zongen we een  het liedje bij beide koren bekend was
                       liedje mee. We hebben een tiental  ontstond al snel een gemengd koor dat
                       keren in de Oranjerie gezongen. De  de lampen aan het plafond deed
                       laatste keer op Koninginnedag in 2009  meedansen van plezier.


            De eerste PR uiting van het Sokkenbuurt Mannenkoor een ansichtkaart met achterop
                 de naam, het adres en het telefoonnummer van de secretaris.
    10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15